К О Н К
К О Н К У Р С И
У Р С И
затворен
Рок:   31.01.2024.

КОНКУРС ЕВРОПСКЕ ПЛАТФОРМЕ 2024

Отворен је Позив на достављање предлога за Европске платформе за промоцију уметника/ца у настајању с роком за предају пројектних предлога 31. јануара 2024. године у 17:00 ЦЕТ.

Овим позивом подржаће се пројекти усмерени на промовисање европских уметника/ца у успону и њихових дела, побољшање њихове међународне видљивости и олакшавање њихове мобилности. Пројекти би требало да побољшају приступ и учешће у културним догађајима и активностима, повећавајући ангажман и развој публике. Такође, пројекти требају бити осмишљени како би доприносили спровођењу политичких приоритета ЕУ у подручју културе, а посебно услова рада уметника/ца.

*Деловање европских платформи отворено је за све културне и креативне секторе. Међутим, с обзиром на то да ова активност има за циљ остваривање циљева Културне компоненте Програма, пројекти који укључују искључиво организације из аудиовизуелног сектора нису циљни корисници.

У сврху ове активности, пројекти ће морати успоставити платформе које се могу дефинисати као презентациони или одскочне даске састављене од координирајуће организације и организација чланица, са заједничком стратегијом програмирања и брендирања.

ТЕМЕ И ПРИОРИТЕТИ

Осим што се пројектни предлози требају бавити међусекторским приоритетима попут озлењивања и инклзузије те родном равноправношћу, пројектни предлози такођ би требали укључити и следеће приоритете:

 • оснаживање културних и креативних сектора -  кључно стратешко разматрање при изради пројектних предлога требала би бити потреба за промовисањем праведних, инклузивних и разноликих оквира који подстичу каријере уметника/ца у успону те културних и креативних стручњака/киња. Предлози би требали укључити и ефикасне начине за стицање и промовисање бољих услова рада и праведније надокнаде, развоја вештина и целоживотног учења као и уметничке слободе. У ту сврху, апликантима се препоручује консултовање извештаја „Статус и радни услови уметника/ца, културних и креативних радника/ца“.
 • Култура за људе: јачање културне партиципације и улоге културе у друштву - апликанти требају пда предложе конкретне активности за изградњу капацитета културних и креативних сектора како би се побољшало учешће у култури, као и ангажман и развој публике који помажу у промовисању грађанских вредности и демократије. Предлози који се баве овим приоритетом требали бида узму у обзир корисне аспекте културе за здравље и добробит, посебно ментално здравље.
 • .Култура за ко-креативна партнерства: јачање културне димензије међународних односа ЕУ – апликанти би требали да предложе конкретне активности за помоћ културним професионалцима/кама и уметницима/цама у настајању да буду активнији зван граница ЕУ, унутар и изван земаља учесница Креативне Еуропе, те допринети неговању међународних културних односа.
 • Култура за дигиталну трансформацију: помоћ европским културним и креативним секторима да у потпуности искористе предности нових технологија како би побољшали своју конкурентност. Апликанти би требали да предложе конкретне активности за помоћ професионалцима/кама и уметницима/цама у настајању да критички и креативно прихвате нове технологије и промене пдстакнуте дигиталном трансформацијом која се темељи, између осталог, на дигиталној стратегији ЕУ која има за циљ учинити ову трансформацију делотворном за културне секторе.

Пројектни предлози би требало да представљју потпуну анализу потреба и покажу како се решавају горе наведени приоритети и међусекторска питања.

АКТИВНОСТИ

Пројектни предлози требају представљати одрживу стратегију за координацију и управљање Платформом, као и за заједничке активности чланова попут:

 • промовисати, славити и подстицати разноликост европског уметничког репертоара развојем заједничког европског програма ненационалних уметника у успону,
 • промовисати поштено, партиципативно и разнолико окружење за уметнике у успону, посебно тражећи ефикасне начине за постизање бољих услова рада и поштене надокнаде,
 • доприносити изградњи отпорнијих и одрживијих друштава и подстакнути потребну прилагођеност у пракси.
 • развити снажну заједничку стратегију комуникације и брендирања и успоставити европску ознаку квалитета,
 • ојачати међусобно учење и умрежавање, посебно са другим платформама и другим пројектима, акцијама и иницијативама које подржава Креативна Европа.

Координација и управљање Платформом требале би:

 • пружити финансијску подршку члановима путем механизма каскадних бесповратних средстава,
 • повећати европску димензију и разноликост чланства ширењем платформе и њених опсега.

ОЧЕКИВАЊА

Путем овог позива подржаће се 15 платформи које покривају различите културне и креативне секторе. Будући да се овом подршком жели постићи ефекат структурирања, намера није да се подржи више од једне платформе која циља исту врсту уметника/ца или дела истог културног сектора. Поштујући заслуге засноване на оцени критеријума доделе, евалуатори/ке ће осигурати да портфолио одабраних пројеката буде разнолик и да поштује равнотежу између културних сектора.

Очекује се да координатор и чланови Платформе:

 • успоставе Платформу састављену од координирајуће организације и организација чланица (треће стране)
 • развију заједничку и координирану стратегију уметничког програмирања за препознавање и представљање нових европских уметника/ца и њихових дела изван земље порекла
 • успоставе механизам каскадних бесповратних средстава за подршку уметницима/цама у успону, подизање њиховог рејтинга те повећање и подстицање европске културне и уметничке разноликости. 
 • обавезати се да ће посветити најмање 70% бесповратних средстава каскадном финансирању и подршкама уметницима/цама у успону.
 • подрже најмање 50 уметника/ца у успону годишње
 • изграде стратегију за развој Платформе и повећање броја организација чланица, барем једна годишње

Ова очекивања су обавезна те морају бити јасно приказана и наведена у пројектном предлогу.

ПРИХВАТЉИВИ АПЛИКАНТИ

Допуштене су само пријаве појединачних апликаната. Организација која пријављује пројектни предлог мора бити правно лице (приватно или јавно) регистровано у држави која учествује у програму Креативна Европа.

Листа свих земаља Креативне Европе

Свака платформа мора да се састоји од водеће организације која координира и пријављује пројектни предлог и најмање 11 организација у статус чланова „third parties“. Организације у статусу чланица, једнако као и водећа организација, морају бити правнa лица, те законски регистроване у најмање 12 различитих земаља учесница Програма (мин. водећа организација + 11 организација чланица)

За овај позив обезбеђена су средства у укупном износу ЕУР 47.400.000 за период 2024 – 2027 те ће бити додељена у годишњим ратама које ће зависити од расположивих средстава. Максимални износ који може бити додељен по пројекту износи ЕУР 2.800.000, а стопа суфинансирања износи 80%. 

Предвиђено је да подржани пројектни предлози – Платформе буду у трајању до 48 месеци.

Пројектни предлози се оцењују према 4 основне категорије, при чему је потребно прећи појединачни бодовни праг по категоријама и укупни бодовни праг (70/100):

 • релевантност у односу на приоритете : 16 / 30 бодова
 • квалитета садржаја и активности: 16 / 30 бодова
 • вођење пројекта: 11 / 20 бодова
 • дисеминација: 11 / 20 бодова

Пријава се испуњава и предаје онлине путем Funding and tenders opportunity  портала.

Подели: