Category Archives: Najnovija vest

Najava poziva za evropske projekte saradnje 2018

08/08/2017

Poziv za evropske projekte saradnje 2018 najavljeno je da će biti raspisan krajem septembra ove godine na sajtu EACEA (https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en), ukoliko plan rada za 2018. godinu bude usvojen kako je planirano u septembru 2017. godine.

Vodič će pokriti dva konkursna poziva:
– prvi će biti posvećen malim i velikim evropskim projektima saradnje, u “standardnoj” verziji u kojoj su objavljivani od početka programa (kategorija 1 i kategorija 2)
– drugi će biti posebno osmišljen za projekte koji se odnose na Evropsku godinu kulturnog nasleđa – 2018. godinu (kategorija 3)

Tako da će sam konkurs biti podeljen u tri kategorije – mali evropski projekti saradnje, veliki evropski projekti saradnje i evropski projekti u vezi sa Evropskom godinom kulturnog nasleđa.

Nova kategorija osmišljena je u odnosu na dva cilja Evropske godine kulturnog nasleđa 2018 (u skladu sa Odlukom Saveta i Evropskog parlamenta br. 864/2017 Art 1.2):
– uvažavanje i razmena kulturnog nasleđa Evropa kao zajedničkog resursa, radi podizanja svesti o zajedničkoj istoriji i vrednostima;
– osnaživanje osećaja pripadnosti zajedničkom evropskom prostoru

S toga, projekti koji se podnose na ovaj poziv, moraju da imaju kao poseban cilj promociju kulturnog nasleđa kao izvor inspiracije savremenog stvaralaštva i inovacije, kao i jačanje interakcije kulturnog nasleđa i ostalih kulturnih i kreativnih sektora.

Kulturno nasleđe je znak ili simbol koji kreira neka ljudska aktivnost, ili mu daje značenje, ono je zaštićeno, konzervirano ili oživljeno s jasnom namerom, umesto da bude prepušteno prirodnom propadanju, zaboravu i uništenju.

Namera je da vrednosti (kulturne, estetske, arheološke, naučne, etnološke, antropološke itd.) koje nosi, i koje su prepoznate kao relevantne u zajednici ili referentnoj grupi, budu prenete budućim generacijama. Te u skladu sa okvirima ovog poziva treba imati u vidu da kulturno nasleđe obuhvata širok spektar resursa nasleđenih iz daleke i bliske prošlosti u različitim oblicima – materijalnim, nematerijalnim i digitalnim (digitalno stvorenim ili digitalizovanim), uključujući spomenike, lokacije, pejzaže, veštine, znanja i izraze ljudkse kreativnosti, kao i zbirke kojima upravljaju javna i privatna tela kao što su muzeji, arhivi i biblioteke. Kulturno nasleđe takođe podrazumeva i filmsko nasleđe.

Posebno treba imati u vidu da podrška projektima koji podrazumevaju fizičke intervencije na spomenicima, lokacijama i sličnim prostorima nije predviđena ovim pozivom. Kako je 2018. godina kulturnog nasleđa, projekti se ohrabruju da implementiraju u prvoj godini vidljive aktivnosti koje mogu doprineti obeležavanju godine. Kao i prethnodih godina, biće podržani projekti čiji focus nije usmeren samo ka podizanju svesti i aktivnosti komunikacije, već ka projektima koji će imati dalekosežni efekat, koji su osmišljeni da budu održivi izvan redovnog trajanja projekta.

Ko će moći da se prijavi?

Kriterijumi za konkurisanje ostaju isti kao i prethodnih godina. Projekti koji se bave kulturnim nasleđem se mogu podnostiti i u okviru “starijih” kategorija – kategorija 1 i kategorija 2.

U okviru kategorije 3 mogu se podnositi projekti koji podrazumevaju ostvareno partnerstvo između lidera projekta i dva partnera, iz tri različite zemlje koje učestvuju u programu od kojih je jedna članica EU. Maksimalni iznos granta je 200 000 evra, što predstavlja 60% ukupnog budžeta projekta.

Jedina novina celokupnog poziva za evropske saradnje odnosi se na godine postojanja organizacija – od sada će samo lider projekta morati da potvrdi minimum 2 godine postojanja organizacije, partnerske organizacije mogu biti i mlađe.

Specifični kriterijumi novog poziva – kategorija 3:

Ustanove i organizacije koje nisu kvalifikovane:
– visokoškolske ustanove (uključujući Univerzitete) i slične istraživački orijentisane ustanove, asocijacije i organizacije;
– Istraživački centri i organizacije, fondacije i asocijacije koje se bave istraživanjima;
– Turističke organizacije/ asocijacije.

Osim toga, sledeće aktivnosti nisu dozvoljene:
– Aktivnosti posvećene isključivo istraživanju ili turizmu u vezi sa kulturnim nasleđem;
– Istraživanja (s obzirom da je sprovedeno istraživanje Eurobarometar širom Evrope);
– Konferencije, izložbe, radionice itd, kao glavne aktivnosti projekta (ove aktivnosti mogu biti pomoćne u skladu sa strategijom komunikacije i diseminacije projekata).

Indikativni plan konkursne procedure:

Molimo vas da imate u vidu das u navedeni datumi indikativni i da će konačno biti potvrđeni krajem septembra kada konkurs bude raspisan, nakon potvrde Evropske komisije.

Kategorija 1 – Mali evropski projekti saradnje

Publication of the call for proposals Deadline for submission Evaluation period Information to applicants Signature of the grant agreements Start date of the action
September 2017 11 January 2018 – 12.00 (noon) Brussels time 6 months June 2018 July- September 2018 May until December

 

Kategorija 2 – Veliki evropski projekti saradnje

Publication of the call for proposals Deadline for submission Evaluation period Information to applicants Signature of the grant agreements Start date of the action
September 2017 11 January 2018 – 12.00 (noon) Brussels time 6 months June 2018 July- September 2018 June until December

 

Kategorija 3 – projekti koji se odnose na Evropsku godinu kulturnog nasleđa 2018

Publication of the call for proposals Deadline for submission Evaluation period Information to applicants Signature of the grant agreements Start date of the action
September 2017 22 November 2017 – 12.00 (noon) Brussels time 6 months April 2018 May-July 2018 January until September 2018